رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1387 تعويض بانداژ، تراش پروفيل، انجام تعميرات اساسي و انجام تست هاي چرخ و محور واگن هاي باري (تجديد مناقصه شماره 6-23-86)

تعويض بانداژ، تراش پروفيل، انجام تعميرات اساسي و انجام تست هاي چرخ و محور واگن هاي باري (تجديد مناقصه شماره 6-23-86)

نامه الکترونیک چاپ
آگهي دعوت به ارزيابي كيفي تجديد فراخوان عمومي
شماره 6-23-86
شركت راه آهن ج.ا.ا در نظر دارد بنابر آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي تامين كنندگان كالاي واجد شرايط جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.
1. شرح مختصر موضوع مناقصه: انجام عمليات تعويض بانداژ، تراش پروفيل، تعميرات اساسي چرخ و محور و انجام تست هاي ut. mt انواع چرخ و محور واگن هاي باري در كارخانجات تبريز
2. مدت و محل اجرا: مدت زمان انجام كار 12 ماه پس از عقد قرارداد و محل انجام عمليات طبق اسناد فراخوان مي باشد.
3. مهلت و محل دريافت اسناد ارزيابي كيفي: متقاضيان مي توانند حداكثر تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 11/8/87 با در دست داشتن معرفي نامه كتبي جهت دريافت اسناد ارزيابي به نشاني تهران ميدان راه آهن ساختمان شهيد كلانتري طبقه چهارم اتاق 418 مراجعه نمايند.
4. مهلت و محل تحويل اسناد تكميل شده: حداكثر تا ساعت 16 روز دوشنبه 27/8/87 به اداره كل تداركات به نشاني فوق اتاق 452
5. متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد ارزيابي كيفي مبلغ دويست هزار 000/200 ريال به حساب 67-574 نزد خزانه بانك مركزي به نام راه آهن قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي واريز و به اداره امور قراردادهاي اين اداره كل بنشاني فوق مراجعه نمايند.
6. دريافت اسناد ارزيابي از طريق سايت WWW.IRANETS.IR امكان پذير مي باشد.
7. هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
پس از ارزيابي كيفي از پيمانكاران واجد شرايط داراي صلاحيت كه حداقل امتياز لازم را كسب نموده باشند جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.
اداره كل تداركات راه آهن ج.ا.ا
روزنامه: كيهان - صفحه: 1
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات