رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1387 بهسازي و آسفالت راه روستايي و احداث پل و ... (مناقصه يك مرحله اي شماره 17/87) نوبت اول

بهسازي و آسفالت راه روستايي و احداث پل و ... (مناقصه يك مرحله اي شماره 17/87) نوبت اول

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه شماره 17/87 يك مرحله اي نوبت اول
اداره كل راه و ترابري استان قزوين در نظر دارد پروژه هاي مشروحه ذيل را بر اساس فهرست راه و باند و فرودگاه 86 به پيمانكاران واجد شرايط و تعيين صلاحيت شده واگذار نمايد.
لذا متقاضيان شركت در مناقصه مي توانند براي كسب اطلاعات بيشتر و دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 25/7/87 لغايت 30/7/87 نشاني قزوين انتهاي بلوار نوروزيان پشت صدا و سيما اداره كل راه و ترابري استان قزوين اداره پيمان و رسيدگي يا با شماره تلفن 3679474-0281 تماس گرفته و يا به سايت http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند.
مهلت تحويل اسناد تا پايان وقت اداري تاريخ 13/8/87 به آدرس فوق مي باشد.
تضمين شركت در مناقصه مي بايست به صورت ضمانتنامه بانكي و يا واريز وجه به حساب 1433 بانك صادرات شعبه فلسطين در وجه اداره كل راه و ترابري باشد.
بازگشايي پاكات اسناد مناقصه در تاريخ 14/8/87 راس ساعت 10 صبح در اداره كل راه و ترابري استان قزوين مي باشد.
1- بهسازي و آسفالت راه روستايي توان و احداث پل كتكان با مبلغ برآورد 295/686/429/2 ريال و مبلغ تضمين 000/000/50 ريال
2- تعريض پل فلزي ميانبر با مبلغ برآورد 931/466/001/1 ريال و مبلغ تضمين 000/000/20 ريال
اداره كل راه و ترابري استان قزوين
روزنامه: كيهان - صفحه: 1
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كالاي آهن سيفي (محمد سيفي)
اطلاعات ارسالي توسط رسانه شرق، كافي و كامل و بي نقص ميباشد
تير 1389

جستجو در مناقصات