رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1386 طرح تقويت آبونه (تجديد مناقصه شماره 2015 (ش ت/86))

طرح تقويت آبونه (تجديد مناقصه شماره 2015 (ش ت/86))

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه شماره 2015(ش ت/86)
تجديد مناقصه طرح تقويت آبونه مركزي شهرك باران مركز واوان
اداره كل مخابرات شهرستانهاي استان تهران در نظر دارد اجراي عمليات طرح تقويت آبونه مركزي شهرك باران مركز واوان (شهيد رجايي) از توابع مخابرات اسلامشهر را با تأمين كليه مصالح و ملزومات را به پيمانكاران واجد شرايط حقوقي واگذار نمايد.
داوطلبان شركت در مناقصه كه در فراخوان اوليه شركت مخابرات استان تهران اسناد و مدارك خود را ارائه نموده و نمره ارزيابي را كسب كرده اند مي توانند پس از نشر آگهي با توجه به تاريخ فروش اسناد با ارائه معرفينامه كتبي در ساعات اداري به دبيرخانه اداره كل به نشاني: تهران خيابان آيت ا... طالقاني روبروي بيمارستان 502 ارتش طبقه همكف مراجعه و بعد از واريز مبلغ 000/100 ريال به حساب 2174799018008 بانك ملي شعبه خ آيت الله طالقاني كد 94 و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و حداكثر تا ساعت 30/14 روز سه شنبه مورخ 3/2/87 به نشاني فوق تسليم نمايند.
سپرده شركت در مناقصه 000/000/28 ريال
تاريخ شروع فروش اسناد: روز چهارشنبه مورخ 14/1/87
تاريخ پايان فروش اسناد: روز شنبه 24/1/87
تاريخ تسليم پيشنهاد قبل از ساعت 30/14 روز سه شنبه مورخ 3/2/87
تاريخ بازگشايي پاكات ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 4/2/87
آدرس سايت اينترنتي شركت مخابرات استان تهران www.tct.ir
روزنامه: آگهي مشتركين رسانه شرق - صفحه: 1
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت سيستمهاي خودكار پايا (محمد علي حداد زاده)
... از سال 1385 مشترك رسانه شرق هستيم. ارسال اطلاعات به صورت منظم، بدون وقفه و با دقت زياد از مهم ترين مزيت هاي رسانه شرق مي باشد. ...
ارديبهشت 1389

جستجو در مناقصات