رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1386 اجراي طرح تقويت آبونه (تجديد مناقصه شماره 2015ش ت/86)

اجراي طرح تقويت آبونه (تجديد مناقصه شماره 2015ش ت/86)

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه شماره 2015(ش ت/86)
تجديد مناقصه طرح تقويت آبونه مركزي شهرك باران مركز واوان
اداره كل مخابرات شهرستانهاي استان تهران در نظر دارد اجراي عمليات طرح تقويت آبونه مركزي شهرك باران مركز واوان (شهيد رجايي) از توابع مخابرات اسلامشهر را با تأمين كليه مصالح و ملزومات را به پيمانكاران واجد شرايط حقوقي واگذار نمايد.
داوطلبان شركت در مناقصه كه در فراخوان اوليه شركت مخابرات استان تهران اسناد و مدارك خود را ارائه نموده و نمره ارزيابي را كسب كرده اند مي توانند پس از نشر آگهي با توجه به تاريخ فروش اسناد با ارائه معرفينامه كتبي در ساعات اداري به دبيرخانه اداره كل به نشاني: تهران خيابان آيت ا... طالقاني روبروي بيمارستان 502 ارتش طبقه همكف مراجعه و بعد از واريز مبلغ 000/100 ريال به حساب 2174799018008 بانك ملي شعبه خ آيت الله طالقاني كد 94 و با ارائه رسيد بانكي اسناد مناقصه را دريافت و با توجه به مفاد آن پيشنهاد قيمت خود را تنظيم و حداكثر تا ساعت 30/14 روز سه شنبه مورخ 3/2/87 به نشاني فوق تسليم نمايند.
سپرده شركت در مناقصه 000/000/28 ريال
تاريخ شروع فروش اسناد: روز چهارشنبه مورخ 14/1/87
تاريخ پايان فروش اسناد: روز شنبه 24/1/87
تاريخ تسليم پيشنهاد قبل از ساعت 30/14 روز سه شنبه مورخ 3/2/87
تاريخ بازگشايي پاكات ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 4/2/87
آدرس سايت اينترنتي شركت مخابرات استان تهران www.tct.ir
روزنامه: آفرينش - صفحه: 1
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات