رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1386 امور خدماتي نظافتي، امور خدمات پذيرايي و تشريفات (تجديد مناقصه) نوبت اول

امور خدماتي نظافتي، امور خدمات پذيرايي و تشريفات (تجديد مناقصه) نوبت اول

نامه الکترونیک چاپ
آگهي تجديد مناقصه عمومي نوبت اول
سازمان ثبت احوال كشور
موضوع مناقصه: تجديد مناقصه عمومي امور خدماتي نظافتي، امور خدمات پذيرايي و تشريفات
نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: سازمان ثبت احواث كشور تهران خيابان امام خميني (ره) بعد از ميدان حسن آباد ساختمان شماره 2 عامليت ذيحسابي اداره كل امور اداري
نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 250 ميليون ريال بصورت ضمانتنامه بانكي و يا چك تضمين شده بانكي در وجه سازمان ثبت احوال كشور.
مهلت دريافت و تحويل اسناد مناقصه و ارائه پاكات: در ساعات اداري از تاريخ 17/1/87 لغايت 27/1/87
محل دريافت اسناد مناقصه و تحويل سند مربوطه: عامليت ذيحسابي اداره كل امور اداري
تاريخ گشايش پاكات قيمتهاي پيشنهادي: 28/1/87 ساعت 15 بعد از ظهر
برآمد مبلغ اوليه معامله: 000/200/824/2 ريال
ضمنا پرداخت هزينه درج آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد.
آدرس سايت: iets.mporg.ir
روزنامه: آگهي مشتركين رسانه شرق - صفحه: 1
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت سيستمهاي خودكار پايا (محمد علي حداد زاده)
... از سال 1385 مشترك رسانه شرق هستيم. ارسال اطلاعات به صورت منظم، بدون وقفه و با دقت زياد از مهم ترين مزيت هاي رسانه شرق مي باشد. ...
ارديبهشت 1389

جستجو در مناقصات