رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1385 احداث كانال توري گابيوني (مرحله اول)

احداث كانال توري گابيوني (مرحله اول)

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه
سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد انجام عمليات اجرايي زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان
موضوع : احداث كانال توري گابيوني به حجم 5000 متر مكعب و تسطيح اراضي به حجم 557/165 متر مكعب
محل اجراي پروژه: تعاوني توليد روستايي ايثار 3 زرآباد از توابع شهرستان كنارك
مدت قرارداد: از تاريخ انعقاد قرادادلغايت 15/4/1386 مي باشد.
دستگاه نظارت جهاد كشاورزي استان مديريت آب و خاك
مبلغ تقريبي برآورد: برآورد اوليه عمليات اجرايي مبلغ 372/737/739/4 ريال مي باشد. كه براساس فهرست بها آبياري و زهكشي سال 85 برآورد گرديده است.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ تضيمن شركت در مناقصه 212/719/20 مي باشد.
از شركتهاي واجد شرايط كه داراي ماشين آلات تخصصي بوده و توان اجرايي و مالي را دارا مي باشند دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد ارزيابي در ساعتهاي اداري از تاريخ انتشار آگهي بمدت 2 هفته به سازمان جهادكشاورزي ساختمان شماره 2 كميسيون مناقصات مراجعه نمائيد.
نشاني محل توزيع اسناد ارزيابي زاهدان بلوار شهيد مطهري خيابان جهاد روبروي فرمانداري ساختمان شماره 2 كميسيون مناقصات سازمان جهاد كشاورزي استان و در صورت هر گونه ابهام با شماره تلفن 2425077 مديريت آب و خاك و در صورت هر گونه ابهام با آقاي حسن گريچ تماس حاصل نمايئد.
هزينه آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
روزنامه: جمهوري اسلامي - صفحه: 4
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كارا تلفن (محمد جواد نيك بين - مدير بازرگاني)
با توجه به نياز شركت به كسب آخرين اطلاعات در خصوص مناقصه هاي موجود، امكان بررسي كليه روزنامه ها و سايت ها در هر روز فقط با داشتن امكانات وسيع و صرف هزينه ميسر بود كه اين مهم در سال 1383 از طريق اشتراك مركز اطلاع رساني تخصصي رسانه شرق عملي گرديد.
آذر 1389

جستجو در مناقصات