رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1385 اجراي بخشي از شبكه آبياري و زهكشي (مرحله اول)

اجراي بخشي از شبكه آبياري و زهكشي (مرحله اول)

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه (مرحله اول)
سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان در نظر دارد انجام عمليات اجرايي زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد.
كارفرما سازمان جهاد كشاورزي استان سيستان و بلوچستان
موضوع اجراي بخشي از شبكه آبياري و زهكشي تعاوني توليد روستايي دلگان ايرانشهر شامل تسطيح اراضي در سطح 110 هكتار خاكريزي كانال و احداث جاده سرويس بين مزارع و احداث كانال بتني و ابنيه فني و احداث زهكشي ها و سازه ها برابر نقشه و مشخصات
محل اجراي پروژه: تعاوني توليد روستايي دلگان ايرانشهر
مدت قرارداد: از تاريخ انعقاد قرادادلغايت 15/4/1386 مي باشد.
دستگاه نظارت جهاد كشاورزي استان مديريت آب و خاك
مبلغ تقريبي برآورد: برآورد اوليه عمليات اجرايي مبلغ 947/445/152/2 ريال مي باشد. كه براساس فهرست بها آبياري و زهكشي سال 85 برآورد گرديده است.
مبلغ تضمين شركت در مناقصه مبلغ تضيمن شركت در مناقصه 338/957/12ريال مي باشد.
از شركتهاي واجد شرايط كه داراي ماشين آلات تخصصي بوده و توان اجرايي و مالي را دارا مي باشند دعوت مي گردد جهت دريافت اسناد ارزيابي در ساعتهاي اداري از تاريخ انتشار آگهي بمدت 2 هفته به سازمان جهادكشاورزي ساختمان شماره 2 كميسيون مناقصات مراجعه نمائيد.
نشاني محل توزيع اسناد ارزيابي زاهدان بلوار شهيد مطهري خيابان جهاد روبروي فرمانداري ساختمان شماره 2 كميسيون مناقصات سازمان جهاد كشاورزي استان و در صورت هر گونه ابهام با شماره تلفن 2425077 مديريت آب و خاك و در صورت هر گونه ابهام با آقاي حسن گريچ تماس حاصل نمايئد.
هزينه آگهي مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.
روزنامه: جمهوري اسلامي - صفحه: 4
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كالاي آهن سيفي (محمد سيفي)
اطلاعات ارسالي توسط رسانه شرق، كافي و كامل و بي نقص ميباشد
تير 1389

جستجو در مناقصات