رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1385 واگذاري خدمات شهري (نوبت دوم)

واگذاري خدمات شهري (نوبت دوم)

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه عمومي نوبت دوم
شهرداري چهاردانگه در نظر دارد به استناد بند 3 مصوبه 127 شوراي محترم اسلامي شهر انجام امور ذيل را بر اساس ماده 5 آئين نامه معاملات شهرداري از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد.
خدمات شهري : ناحيه يك و سه 000/000/800/2 ريال- ناحيه دو 000/000/200/2 ريال
بدينوسيله از كليه واجدين شرايط كه داراي مجوز قانوني از مراجع ذيربط مي باشند دعوت مي شود براي دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهادات ظرف مدت ده روز از تاريخ در ج آخرين آگهي به واحد قراردادهاي اين شهرداري واقع در بزرگراه آيت الله سعيدي ساخمان مركزي شهرداري مراجعه نمايند.
بديهي است: هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است.
شركت كننده مي بايست 5% از مبلغ پيمان را به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب شهرداري چهاردانگه به شماره 90219 بانك ملي شعبه چهاردانگه به عنوان سپرده شركت در مناقصه ارائه نمايند.
در صورت انصراف برنده اول، دوم و سوم سپرده شركت در مناقصه به نفع شهرداري ضبط خواهد گرديد.
ساير موارد در اسناد مناقصه قيد گرديده است. تلفن: 5-55279294
روزنامه: جمهوري اسلامي - صفحه: 2
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

پارس پنگان (امير حسين حسامي)
از سال 1384 تا كنون كه مشترك رسانه شرق هستيم، دقت قابل قبول در رصد و يافتن مناقصات، سادگي در فرم ارسال اطلاعات و اطلاعات مفيد در خصوص تقويم نمايشگاه ها، استفاده از خدمات اين شركت را براي ما قابل قبول نموده است.
مرداد 1389

جستجو در مناقصات