رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1385 تامين ديزل ژنراتور به همراه لوازم جانبي (تجديد مناقصه شماره 47/85-م-ح دو مرحله اي) نوبت اول

تامين ديزل ژنراتور به همراه لوازم جانبي (تجديد مناقصه شماره 47/85-م-ح دو مرحله اي) نوبت اول

نامه الکترونیک چاپ
آگهي تجديد مناقصه عمومي
شماره 47/85-م-ح دو مرحله اي
نوبت اول
نام دستگاه مناقصه گذار شركت سهامي مخابرات استان مازندران
نشاني دستگاه مناقصه گذار مازندران بابل خيابان مدرس استان شركت مخابرات مازندران تلفن 3235009-0111
موضوع مناقصه: خريد، ارائه طرح نصب، نصب و راه اندازي و آزمايش و تحويل سي دستگاه ديزل ژنراتور بهمرا تامين لوازم جانبي
مبلغ سپرده شركت در مناقصه 000/350/307 ريال
دستگاه نظارتي معاونت توسعه و مهندسي دستگاه مناقصه گذار
مهلت دريافت اسناد از 28/12/85 لغايت 26/1/86
تحويل پاكتها تا پايان وقت ادراي 9/2/86
مكان بازگشايي پاكت ها ستاد شركت مخابرات مازندران
تاريخ بازگشايي پاكت ها روز سه شنبه مورخه 11/2/86
دريافت اسناد از طريق سايت اينترنتي شركت مخابرات مازندران www.ict-mazandaran.ir و يا سايت اينترنتي شركت مخابرات ايران www.irantelecom.ir مي باشد.
نشاني تحويل پاكت ها بابل خيابان مدرس دبيرخانه ستاد شركت مخابرات مازندران
ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است
تلفن تماس: 3235009-0111
دورنويس: 3223332-0111
شركت مخابرات مازندران در قبول يا رد پيشنهادها مختار است.
روزنامه: جمهوري اسلامي - صفحه: 2
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مهندسين مشاور حفكن (مهدي اسماعيلي)
با توجه به سابقه همكاري 4 ساله با رسانه شرق، تا اين لحظه كمبودي احساس نشده است و پيشرفت اطلاع رساني و جزئيات ارسالي مناقصات، نشاندهنده نظم و سيستم به روز رسانه شرق ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات