رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1384 واگذاري عمليات اجراء كانال

واگذاري عمليات اجراء كانال

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه شهرداري ساري برابر مصوبه شماره 5726 مورخ 10/11/84 شوراي محترم اسلامي شهر ساري در نظر دارد عمليات اجراء كانال كوي شهيد ميرسليمي از بلوار كشاورز را برابر ريز مقادير برآورد و هزينه پيش بيني شده تا سقف مبلغ 383/820/179/1 ريال بر اساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه و باند سال 84 طبق بند 4 ماده 5 قوانين و مقررات مالي شهرداري كه زمان تحويل اسناد مناقصه توسط دبيرخانه شهرداري از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم شروع مي شود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران يا اشخاص واجد شرايط كه داراي رتبه بندي 5 در رشته راه و باند از سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشند واگذار نمايد. به پيشنهاد مبهم، مشروط و بدون سپرده هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد. ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است ارايه اساسنامه با آخرين تغييرات و ارائه رتبه مورد تاييد از سازمان مديريت و برنامه ريزي ساير اطلاعات مورد نياز در اسناد مناقصه شرح داده است. لطفا به نكات توجه شود.
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

شركت تجارت ايرانيان (سروش شفيعي)
از سال 1383 مشترك رسانه شرق هستيم و ارسال مناقصات توسط شركت رسانه شرق مطلوب بوده و پيگيري و پاسخگويي توسط رسانه شرق بسيار خوب ميباشد.
تير 1389

جستجو در مناقصات