رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1384 عمليات تكميل و تجهيز پارك

عمليات تكميل و تجهيز پارك

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه شهرداري ساري برابر مصوبه شماره 5726 مورخ 10/11/84 شوراي محترم اسلامي شهر ساري در نظر دارد عمليات تكميل و تجهيز پارك كوي امير افشاري را برابر ريز مقادير برآورد و هزينه پيش بيني شده تا سقف مبلغ 732/920/299 ريال بر اساس فهرست بهاي واحد پايه رشته راه و باند سال 84 طبق بند 4 ماده 5 قوانين و مقررات مالي شهرداري كه زمان تحويل اسناد مناقصه توسط دبيرخانه شهرداري از تاريخ نشر آگهي نوبت دوم شروع مي شود را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران يا اشخاص واجد شرايط كه داراي رتبه بندي 5 در رشته راه و باند از سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشند واگذار نمايد. به پيشنهاد مبهم، مشروط و بدون سپرده هيچگونه ترتيب اثري داده نخواهد شد. ضمنا هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است ارايه اساسنامه با آخرين تغييرات و ارائه رتبه مورد تاييد از سازمان مديريت و برنامه ريزي ساير اطلاعات مورد نياز در اسناد مناقصه شرح دده است. لطفا به نكات توجه شود.
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

كارا تلفن (محمد جواد نيك بين - مدير بازرگاني)
با توجه به نياز شركت به كسب آخرين اطلاعات در خصوص مناقصه هاي موجود، امكان بررسي كليه روزنامه ها و سايت ها در هر روز فقط با داشتن امكانات وسيع و صرف هزينه ميسر بود كه اين مهم در سال 1383 از طريق اشتراك مركز اطلاع رساني تخصصي رسانه شرق عملي گرديد.
آذر 1389

جستجو در مناقصات