رسانه شرق

مركز اطلاع رساني تخصصي مناقصه ها و استعلام ها

  • افزودن سایز متن
  • سایز پیش فرض متن
  • کاهش سایز متن
صفحه اصلی مناقصات سال 1384 برق رساني به چاههاي آب كشاورزي (مناقصه شماره 1137) نوبت دوم

برق رساني به چاههاي آب كشاورزي (مناقصه شماره 1137) نوبت دوم

نامه الکترونیک چاپ
آگهي مناقصه عمومي شماره 1137 نوبت دوم شركت برق منطقه اي اصفهان در نظر دارد برق رساني به چاههاي آب كشاورزي در محدوده شركت توزيع برق استان اصفهان (سميرم- نائين و سميرم سفلي) را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واگذار نمايد. لذا از شركتهايي كه واجد شرايط بوده و تمايل به انجام كار دارند دعوت مي شود اسناد مناقصه را از تاريخ 1/12/84 لغايت 10/12/84 همه روزه به غير از روزهاي تعطيل در مقابل ارائه فيش بانكي به مبلغ 000/100 ريال واريز شده به حساب 91000 بانك ملي اصفهان شعبه چهار باغ بالا از امور بازرگاني اين شركت واقع در اصفهان خيابان چهارباغ بالا اخذ و پيشنهاد قيمت خود را با توجه به مندرجات اسناد مناقصه حدكثر تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 24/12/84 در مقابل رسيد به دبيرخانه اين شركت تحويل نمايند. پيشنهادات رسيده راس ساعت 10 صبح همانروز با حضور پيشنهاددهندگان كه ورودشان به جلسه آزاد مي باشد باز و قرائت خواهد شد. 1- مبلغ برآورد كار 000/000/740/3 ريال مي باشد. 2- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 000/200/132 ريال مي باشد كه پيشنهاددهنده مي بايستي مطابق روش مندرج در اسناد مناقصه در پاكت پيشنهادي ارائه نمايد. 3- پيشنهاددهنده مكلف است مبلغ سپرده شركت در مناقصه را به صورت ضمانتنامه بانكي (مطابق فرم مندرج در اسناد) يا چك تضمين بانكي در وجه شركت برق منطقه اي اصفهان تهيه و ضميمه پيشنهاد خود به شركت تسليم نمايد. 4- به پيشنهادهايي كه فاقد سپرده يا امضاء، مخدوش، مشروط و سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن و پيشنهادهايي كه پس از انقضاي مدت مقرر در آگهي واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد. 5- كارفرما در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار مي باشد. ضمنا مي توانيد اين آگهي را در سايت هاي زير مشاهده نماييد. WWW.EREC.CO.IR WWW.TAVANIR.ORG.IR روابط عمومي شركت برق منطقه اي اصفهان
 

تلفن تماس

021-88106557

مشترك شويد

رضايت مشتريان

مركز ماشينهاي اداري ايران - ماديران (سالومه محمودي كاشاني)
طي 6 سال همكاري مداوم با شركت رسانه شرق، از خدمات ارائه شده توسط اين شركت راضي هستيم. از نظر زمان ارسال و منظم بودن در ارسال مناقصات و تكميل بودن اطلاعات توانسته اند رضايت شركت ماديران را جلب نمايند.
خرداد 1389

جستجو در مناقصات